Mediacje cywilne i gospodarcze

Poprzez mediacje mogą zostać rozwiązane zasadniczo wszelkie spory, które zgodnie z prawem mogą zakończyć się zawarciem ugody (przykładowo: sprawy o zapłatę, o realizację umów, spory dotyczące kwestii pracowniczych).

Mediacje mogą odbywać się zarówno pomiędzy małymi przedsiębiorstwami, jak i wielkimi korporacjami. Mediatorzy pomagają w bezstronnym zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu wzajemnych oczekiwań oraz pomagają osiągnąć porozumienie korzystne dla wszystkich stron konfliktu.

Każda mediacja, a zatem również mediacja gospodarcza gwarantują stronom poufność, dlatego osoby uczestniczące w mediacji nie muszą obawiać się naruszenia tajemnicy handlowej, czy też ujawnienia innych, ważnych z punktu widzenia podmiotu gospodarczego informacji.

Poprzez mediacje mogą zostać rozwiązane zasadniczo wszelkie spory, które zgodnie z prawem mogą zakończyć się zawarciem ugody (przykładowo: sprawy o zapłatę, o realizację umów, spory dotyczące kwestii pracowniczych).

Skontaktuj się z nami już teraz i dowiedz się więcej.